Santa Barbara > Restaurants > Spa Cafe at Bacara Resort
  
 
Omni Catering

Spa Cafe at Bacara Resort
8301 Hollister Ave, Goleta
Phone: (805) 968-0100