Santa Barbara > Restaurants > Taco Bell - South Fairview
  
 
Omni Catering

Taco Bell - South Fairview
5890 Hollister Ave, Goleta
Phone: (805) 964-5330