Santa Barbara > Restaurants > Subway - Kmart Center
  
 
Ca Dario

Subway - Kmart Center
6831 Hollister Ave, Goleta
Phone: (805) 968-1964