Santa Barbara > Restaurants > Ralphs Bakery - Downtown
  
 
Neighbor Tims BBQ

Ralphs Bakery - Downtown
100 W. Carrillo St, Santa Barbara
Phone: (805) 564-7000