Santa Barbara > Restaurants > Petros - Santa Barbara
  
 
Ca Dario

Petros - Santa Barbara
1316 State St, Santa Barbara
Phone: (805) 899-9100