Santa Barbara > Restaurants > Sushi Tyme
  
 
Neighbor Tims BBQ

Sushi Tyme
819C State St, Santa Barbara
Phone: (805) 963-9955