Santa Barbara > Restaurants > Rori's Artisanal Creamery
  
 
Ca Dario

Rori's Artisanal Creamery
38 W. Victoria St, Santa Barbara
Phone: (805) 845-2223