Santa Barbara > Restaurants > Kimchi Korean Restaurant
  
 
Ca Dario

Kimchi Korean Restaurant
3132 State St, Santa Barbara
Phone: (805) 845-2889