Santa Barbara > Restaurants > Viva Santa Barbara
  
 
Ca Dario

Viva Santa Barbara
1114 State St, Santa Barbara
Phone: (805) 965-4770