Santa Barbara > Restaurants > Choppa Poke - Goleta
  
 
Omni Catering

Choppa Poke - Goleta
7000 Hollister Ave, Goleta
Phone: 805-770-3826