Santa Barbara > Restaurants > SOhO Restaurant & Music Club
  
 
Omni Catering

SOhO Restaurant & Music Club
1221 State St, Santa Barbara
Phone: (805) 962-7776