Santa Barbara > Restaurants > Cesar's Place Fish & Chips
  
 
Due Lune Cucina

Cesar's Place Fish & Chips
712 N. Milpas St, Santa Barbara
Phone: (805) 884-0964