Santa Barbara > Restaurants > Palapa
  
 
Neighbor Tims BBQ

Palapa
4123 State St, Santa Barbara
Phone: (805) 683-3074