Santa Barbara > Restaurants > Jeannine's Bakery - Upper State
  
 
Ca Dario

Jeannine's Bakery - Upper State
3607 State St, Santa Barbara
Phone: (805) 687-8701